دستگاه وایرکات

Charmilles

Robofil690

کنترل Charmilles

سال ساخت – ۲۰۰۲-۲۰۰۴

۲۰۰۲—> توافقی

۲۰۰۴—> توافقی

۳ دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 6030SI

سال ساخت ۲۰۰۰-۲۰۰۲-۲۰۰۴

سال ساخت ۲۰۰۰ —>فروخته شد.

سال ساخت ۲۰۰۲ —> فروخته شد.

سال ساخت ۲۰۰۴ —>توافقی

دستگاه وایرکات 

Charmilles 

Robofil290P

کنترل charmills

سال ساخت۲۰۰۰

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات 

Charmilles 

Robofil 510P

کنترل charmills

سال ساخت ۲۰۰۰

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات

Charmilles

Robofil 330F

کنترل charmills Fanuk

سال ساخت ۲۰۰۰

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات 

Charmilles 

Robofil 310

کنترل charmills Fanuk

سال ساخت ۲۰۰۰

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات 

Charmilles 

Robofil 2050TW

کنترل Charmilles

سال ساخت ۲۰۰۴

قیمت : توافقی

۲دستگاه وایرکات

Sodic A600/A500

مدل A600W(فروخته شد) 

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات 

Fanuc α A-0C

کشور ژاپن

سال ساخت ۱۹۹۹

قیمت : توافقی

دستگاه وایرکات 

Fanuc α-۱iA

کشور ژاپن

سال ساخت ۱۹۹۹

قیمت: توافقی

دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 6000

کشور سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۱

قیمت : فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmillles

Robofil 4020SI

سال ساخت ۱۹۹۷

با کنترل fanuc

قیمت :فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 400

کشور  سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۰

قیمت : فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 2030SI

کشور سوئیس

سال ساخت ۲۰۰۰

قیمت : فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 310F

کشور سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۲

قیمت :فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmilles

Robofil 290

کشور سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۶

قیمت: فروخته شد.

دستگاه وایرکات 

Charmilles 

Robofil 1020 SI

کشور سوئیس

سال ساخت ۲۰۰۰

قیمت : فروخته شد.

دستگاه وایرکات

Charmilles 

Robofil 4020 micro

کشور سوئیس

سال ساخت ۱۹۹۶

قیمت : فروخته شد.

Created with Visual Composer