دستگاه اسپارک منوآل مارک Charmilles مدل Form 2 L-C

عکس و مشخصات یک دستگاه اسپارک منوآل

مارک Charmilles

مدل Form 2 L-C

کورس X 300/ Y 200/ Z 280

باسال ساخت ۱۹۹۸

قیمت پس از ترخیص

⬅️spark Erosion Form 2 L-C Machine Charmilles➡️

Year :1998

Specifications

X Axis : ۳۰۰ mm

Y Axis : ۲۰۰ mm

Z Axis : ۲۸۰ mm

Work tank length : ۸۲۰ mm

Work tank width : ۵۰۰ mm

Work tank height : ۳۰۰ mm

 

تاریخ انتشار : دی ماه 1399
محل بازدید : شهر صنعتی البرز -قزوین
قیمت : پس از ترخیص
کشور سازنده : سوئیس
Created with Visual Composer